Presentació del Museu

Benvinguts al Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

El museu de Premià de Mar és l’únic museu a l’Estat espanyol especialitzat en l’estampació tèxtil. Per aquest motiu, i pel fet de formar part del Sistema territorial del mNACTEC, té caràcter de museu nacional.

Ubicat a l’edifici de l’antiga Fàbrica del Gas té com a objectiu principal explicar l’estampació, com a tècnica, a través del temps i, especialment, l’important paper d’aquesta activitat econòmica com a base de la industrialització de Catalunya.

Es pot visitar l’exposició permanent, dedicada a l’Estampació tèxtil, també s’ofereixen exposicions temporals i diverses activitats per a grups, visites guiades, demostracions d’estampació i tallers a l’espai de l’Obrador del Museu.

Objectius i principis que regeixen el Museu

El Maresme ha estat una zona on el tèxtil i l’estampació s’han desenvolupat amb força. A Premià de Mar, hi ha hagut una activitat fabril en el camp de l’estampació de primera magnitud, especialment durant el segle XX, on destaca la fàbrica “Lyon Barcelona S.A.”. Aquesta fou la introductora del sistema d’estampació a la lionesa a Espanya i durant la major part del segle ha estat una de les fàbriques d’estampació més importants de l’Estat.

Amb tot, l’objectiu prioritari del Museu és explicar l’estampació a Catalunya. Aquesta activitat, iniciada amb força en el segle XVIII, amb les indianes, és d’una importància cabdal per entendre el procés d’industrialització del país. La gran concentració de fàbriques a Barcelona, i l’extensió de l’activitat per molts punts de Catalunya, va crear un potencial tècnic i econòmic sobre el qual es va poder emprendre l’aventura de les fàbriques tèxtils del segle XIX.

Estructura del Museu

El Museu de l’Estampació de Premià de Mar és un museu municipal, que forma part dels museus registrats pel Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya, i que està integrat dins del sistema de Museus de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La seva seu és l’antiga fàbrica del gas de Premià de Mar, edifici que ha estat rehabilitat per acollir-lo. La política d’ingressos i adquisicions del museu està supeditada a la llei de museus de Catalunya i es regeix a la seva vegada per la política d’adquisicions del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, enunciada en el text “Documents del Museu / 1”. El Museu de l’Estampació de Premià de Mar té quatre línies bàsiques temàtiques:

1. Estampació: L’objectiu bàsic en aquest camp és estudiar, conservar i difondre les restes materials de l’activitat de l’estampació, amb la finalitat d’explicar la contribució i les característiques de l’estampació en el procés d’industrialització de Catalunya.

2. Arqueologia local: Donada la riquesa arqueològica del terme municipal de Premià de Mar, així com la tradició d’estudis arqueològics desenvolupada a partir de l’AECC i del Museu de Premià de Mar, des d’on s’havia excavat el poblat ibèric de la Cadira del Bisbe de Premià de Dalt, el Museu de l’Estampació de Premià de Mar -únic museu de la vila i de caràcter municipal- té l’obligació de conservar, estudiar i difondre l’arqueologia del municipi.

3. Història i etnografia local: Per tal com el Museu de l’Estampació de Premià de Mar és l’únic museu de la vila i té caràcter municipal, ha d’assumir la tasca de vetllar perquè no es perdin els testimonis de la història i l’etnologia locals.

4. Fàbrica del gas de Premià de Mar: La ubicació del Museu en l’edifici de la fàbrica del gas, propicia que també s’estudiï i musealitzi aquesta antiga instal·lació, sempre dins del discurs de la industrialització de Catalunya. Resulta especialment important de fer-ho, donat que no existeix cap fàbrica de gas a Catalunya que s’hagi museïtzat i que es pugui explicar al públic.